D122sx
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร
เพิ่มเติม
D122s
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 87 ตารางเมตร
เพิ่มเติม
D122m
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 94 ตารางเมตร
เพิ่มเติม
D132s
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 102 ตารางเมตร
เพิ่มเติม
D132m
บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 111 ตารางเมตร
เพิ่มเติม
D233m
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 157 ตารางเมตร
เพิ่มเติม